COIREALL AGUS FARSPAG

Dàin, le Seumas Cain

 BRACLACH

 

Sheòl mi ...


\\ bho am gu am //


     reasgach
     reasgach

 

càirean, na h-uighean,


na tuiltean, àsuig,


na h-uaighean, àth,


mùig, na sneipean,


an t-àite ...

 

 

An tèid agad air sin a dhèanamh ?


A bheil cuimhn' agad mar a thachair ?

 

 

lus-nam-mial, àirigh,


na h-uisgeachan^^^

 

 

Sheòl mi ...


\\ anns a' chaisteal //


        sgorran
        sgorran

 

sròlach, na taobhan,


cù-seilg, na searraich,


càirean, na h-uighean,


na tuiltean, àsuig ...

 

 

Bhiodh e fada na b' fheàrr  ::


Cha b' urrainn dhomh fuireach na b' fhaide  ::

 

 

dìomhaireachd,


creòthar, an stiùir,


gòbhlach^^^

 

 

Sheòl mi ...


\\ an ùin ghearr //


     reasgach
     reasgach

 

an tùr, àireamh,


sgàilean, an tarag,


tùrsa, na teangannan,


clùd, àsran,

 

 

barrachd call na feum   ::


facail ùra   ::


an ìre mhath   ::

 

 

cnùdan, an t-sròn,


na sgorran,


an t-uan, àireach^^^

 

 

Reub siad ...


\\ air a cheann thall //


        taobhan
        taobhan

 


Thuit mi anns a' choille


>>>>>>> reasgach
>>>>>>>> àghach